• Wykorzystanie podczas zajęć logopedycznych elementów integracji sensorycznej urozmaica i uatrakcyjnia zajęcia, ale przede wszystkim ma głębokie znaczenie terapeutyczne
 • Wczesna interwencja logopedyczna
  - specjalizuję się w diagnozie
  i terapii zaburzeń mowy u dzieci
  w wieku niemowlęcym
 • Wspomaganie rozwoju dzieci
  z zespołem Downa oraz komunikowanie się
  z niepełnosprawnymi, ze szczególnym uwzględnieniem osób
  z autyzmem i zespołem Aspergera
 • Terapia osób dorosłych po udarach
  i urazach mózgu, terapia afazji
  i dyzartrii ułatwiająca normalne funkcjonowanie w dotychczasowym środowisku

Warsztaty Szkoleniowe-Katowice, 19-21.05.2017r.

W dniach 19-21.05.2017 r. uczestniczyłam w Katowicach w warsztatach: Palin PCI – Terapia interakcyjna rodzic-dziecko dla jąkających się dzieci w wieku do lat 7. Praktyczna interwencja w jąkaniu wczesnodziecięcym. Warsztaty przeprowadziła dr Katarzyna Węsierska – wybitna specjalistka w zakresie zaburzeń płynności mowy.

Ten trzydniowy warsztat miał na celu umożliwienie uczestniczącym w nim logopedom poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie identyfikacji dzieci z grupy ryzyka zaburzeń płynności mowy, także tych z tendencją do nasilania się objawów oraz podniesienia kompetencji w zakresie terapii jąkania wczesnodziecięcego. Podczas warsztatu omówione zostały zagadnienia związane z diagnozą i terapią zaburzeń płynności mowy u dzieci do lat siedmiu. Na warsztacie były prezentowane materiały wideo z przykładowych terapii prowadzonych w Ośrodku im. Michaela Palina w Wielkiej Brytanii, przeprowadzane zostały również ćwiczenia praktyczne oraz dyskusje tematyczne.

Brytyjski program Palin Parent-Child Interaction Approach (Pailin PCI), w której terapią objęte jest zarówno jąkające się dziecko, jak i jego rodzice, jest wiodącą formą terapii. Terapia opiera się na wykorzystaniu interakcji rodzic–dziecko. Podstawą programu Palin PCI jest założenie, że rodzice mają być ważnym elementem i partnerem w terapii jąkania u ich dziecka. To rodzice, wspólnie z logopedą, ustalają i realizują cele, a więc są też odpowiedzialni za efekty swojej pracy. W terapii oprócz pracy z całą rodziną stosowane są także strategie bezpośrednie upłynniania mowy dziecka, takie jak spowolnienie tempa mowy, miękki start mówienia czy stosowanie pauz w mówieniu.

Część teoretyczna warsztatów pozwoliła usystematyzować wiedzę na temat wieloczynnikowej koncepcji jąkania. Model ten pełni ważną rolę w procesie identyfikacji dzieci z grupy ryzyka zaburzeń płynności mowy oraz odgrywa znaczącą rolę przy wyborze odpowiedniej formy interwencji. Otwarta formuła warsztatu pozwoliła uczestnikom na bieżąco wyjaśniać wszystkie interesujące ich kwestie oraz rozwiewać wątpliwości.

Warsztaty miały bardzo praktyczny charakter. Dzięki dynamicznej pracy zespołowej i w parach uczestnicy mieli okazję wcielić się w różnorodne role i doświadczyć interakcji rodzic – terapeuta. Rodzice dzieci jąkających często nie zawsze zdają sobie sprawę z tego, jak wiele mogą zdziałać i jak dużo sami już potrafią. To oni stwarzają dziecku podstawę do mówienia, ponieważ najlepiej znają swoje dziecko i jego potrzeby. Rodzice we współpracy z logopedą, mogą odpowiednio i umiejętnie przygotować grunt pod terapię. Twórcy programu akcentują, że to właśnie rodzic jest ekspertem w dziedzinie swojego dziecka , a logopeda specjalistą w zakresie jąkania. Palin PCI cieszy się dużym zainteresowaniem i powodzeniem w wielu krajach na świecie. Znajduje zastosowanie nie tylko w terapii jąkania wczesnodziecięcego, ale jest również z powodzeniem adaptowany do terapii innych zaburzeń mowy.

Bibliografia:

- Materiały z warsztatów szkoleniowych

- E.Kelman, A.Nicholas, Praktyczna interwencja w jąkaniu wczesnodziecięcym, wyd. Harmonia, Gdańska 2013