• Wykorzystanie podczas zajęć logopedycznych elementów integracji sensorycznej urozmaica i uatrakcyjnia zajęcia, ale przede wszystkim ma głębokie znaczenie terapeutyczne
 • Wczesna interwencja logopedyczna
  - specjalizuję się w diagnozie
  i terapii zaburzeń mowy u dzieci
  w wieku niemowlęcym
 • Wspomaganie rozwoju dzieci
  z zespołem Downa oraz komunikowanie się
  z niepełnosprawnymi, ze szczególnym uwzględnieniem osób
  z autyzmem i zespołem Aspergera
 • Terapia osób dorosłych po udarach
  i urazach mózgu, terapia afazji
  i dyzartrii ułatwiająca normalne funkcjonowanie w dotychczasowym środowisku

W dniach 12-13.12.2014r. uczestniczyłam w Krakowie w szkoleniu z Programu Rozwoju Komunikacji Makaton. Podczas szkolenia, które miało  formę praktyczną, poznałam  I Poziom Podstawowy - ok. 200 gestów i 200 symboli.

Program Komunikacji Makaton jest pierwszym w Polsce systemem AAC, który wykorzystuje dwa rodzaje znaków: znak manualny (GEST) i/ lub znak graficzny (SYMBOL). Jest programem językowym ( posiada określone reguły tworzenia i stosowania znaków), który wspomaga porozumiewanie się osób z zaburzeniami mowy i języka.  Gestom i symbolom zawsze towarzyszy mowa! Osobami najczęściej korzystającymi ze znaków Makatonu są dzieci i dorośli: z niepełnosprawnością intelektualną, z porażeniem mózgowym, z autyzmem, z zaburzeniami zmysłów - słuchu, ze specyficznymi zaburzeniami w rozwoju mowy i języka (np. osoby z afazją).