• Wykorzystanie podczas zajęć logopedycznych elementów integracji sensorycznej urozmaica i uatrakcyjnia zajęcia, ale przede wszystkim ma głębokie znaczenie terapeutyczne
 • Wczesna interwencja logopedyczna
  - specjalizuję się w diagnozie
  i terapii zaburzeń mowy u dzieci
  w wieku niemowlęcym
 • Wspomaganie rozwoju dzieci
  z zespołem Downa oraz komunikowanie się
  z niepełnosprawnymi, ze szczególnym uwzględnieniem osób
  z autyzmem i zespołem Aspergera
 • Terapia osób dorosłych po udarach
  i urazach mózgu, terapia afazji
  i dyzartrii ułatwiająca normalne funkcjonowanie w dotychczasowym środowisku
Prowadzę również terapię Metodą Krakowską, która obejmuje stymulację wszystkich funkcji poznawczych, poprzez zastosowanie ćwiczeń ogólnorozwojowych wpływających na takie umiejętności jak:
analiza i synteza wzrokowa
kategoryzacja
relacje czasowe i przestrzenne
szeregowanie i odtwarzanie sekwencji
pamięć symultaniczna
pamięć sekwencyjna
myślenie przyczynowo-skutkowe
grafopercepcja i grafomotoryka
 
Ponadto terapia obejmuje naukę czytania Metodą Symultaniczno – Sekwencyjną®. Oferta skierowana jest do:
dzieci zagrożonych autyzmem
dzieci z zachowaniami ze spektrum autyzmu
dzieci z zespołem Aspergera
dzieci z zespołem Downa
dzieci z niezakończonym i opóźnionym rozwojem mowy
dzieci z dysleksją
dzieci z niedosłuchem
dzieci jąkających się
dorosłych jąkających się
dzieci z afazją
dorosłych z afazją
dzieci z alalią i dyslalią
dzieci dwujęzycznych
dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
dzieci z mutyzmem
dzieci z wadami wymowy
dorosłych z wadami wymowy