• Wykorzystanie podczas zajęć logopedycznych elementów integracji sensorycznej urozmaica i uatrakcyjnia zajęcia, ale przede wszystkim ma głębokie znaczenie terapeutyczne
 • Wczesna interwencja logopedyczna
  - specjalizuję się w diagnozie
  i terapii zaburzeń mowy u dzieci
  w wieku niemowlęcym
 • Wspomaganie rozwoju dzieci
  z zespołem Downa oraz komunikowanie się
  z niepełnosprawnymi, ze szczególnym uwzględnieniem osób
  z autyzmem i zespołem Aspergera
 • Terapia osób dorosłych po udarach
  i urazach mózgu, terapia afazji
  i dyzartrii ułatwiająca normalne funkcjonowanie w dotychczasowym środowisku
Terapia logopedyczna
diagnoza zaburzeń mowy
terapia dyslalii( sygmatyzm, rotacyzm, kappacyzm, gammacyzm, labiacyzm)
opóźniony rozwój mowy
mowa bezdźwięczna
zaburzenia płynności mowy, jąkanie
stymulacja rozwoju mowy
konsultacje i porady
Terapia neurologopedyczna
zaburzenia mowy i komunikacji u dzieci z problemami neurologicznymi (afazja, dyzartria)
terapia afazji i dyzartrii- terapia osób dorosłych po udarach i urazach mózgu
zaburzenia gryzienia, żucia i połykania w przebiegu chorób neurologicznych i zespołów wad genetycznych
zaburzenia mowy i komunikacji u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
terapia mowy dzieci z porażeniem mózgowym
wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem Downa
AAC- komunikacja wspomagająca i alternatywna
zaburzenia mowy i komunikacji u dzieci z zaburzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu
Wczesna interwencja logopedyczna
zaburzenia funkcji oralnych: ssania, gryzienia, żucia, połykania
wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju u dzieci z chorobami genetycznymi
terapia zaburzeń mowy u dzieci z porodów przedwczesnych
Terapia pedagogiczna
wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z grupy ryzyka dysleksji
terapia dzieci i młodzieży z trudnościami w czytaniu i pisaniu (dysleksja, dysgrafia, dysortografia)
Terapia dzieci z wadą słuchu
diagnozowanie logopedyczne dziecka z uszkodzonym narządem słuchu
intensywna terapia logopedyczna – kształtowanie/korygowanie/utrwalanie artykulacji połączone z pracą nad rozumieniem i tworzeniem wypowiedzi słownych
doskonalenie percepcji słuchowej i uwrażliwianie narządu słuchu poprzez treningi słuchowe na materiale niewerbalnym i werbalnym
wczesna nauka czytania i pisania Metodą Krakowską
stymulowanie komunikacji pozawerbalnej (gesty-znaki manualne Makatonu)
instruktaże dla opiekunów dotyczące pracy z dzieckiem w domu
Porady, konsultacje logopedyczne
Wydawanie opinii i zaświadczeń logopedycznych
Prowadzenie szkoleń dla placówek oświatowych