• Wykorzystanie podczas zajęć logopedycznych elementów integracji sensorycznej urozmaica i uatrakcyjnia zajęcia, ale przede wszystkim ma głębokie znaczenie terapeutyczne
 • Wczesna interwencja logopedyczna
  - specjalizuję się w diagnozie
  i terapii zaburzeń mowy u dzieci
  w wieku niemowlęcym
 • Wspomaganie rozwoju dzieci
  z zespołem Downa oraz komunikowanie się
  z niepełnosprawnymi, ze szczególnym uwzględnieniem osób
  z autyzmem i zespołem Aspergera
 • Terapia osób dorosłych po udarach
  i urazach mózgu, terapia afazji
  i dyzartrii ułatwiająca normalne funkcjonowanie w dotychczasowym środowisku

Superwizja, Katowice -  17.03.2016r.

 
Spotkanie w Katowicach służyło zrozumieniu i rozwiązywaniu przyczyn napotykanych trudności oraz zdobywaniu nowych technik wspierających nabywanie kompetencji komunikacyjnych.

Uważam, że tego typu spotkanie jest potrzebne, gdyż daje  pomysły do dalszej pracy. Dyskusja po obejrzeniu materiału filmowego z zajęć z dzieckiem systematyzuje wiedzę i ukazuje nowe możliwości. Superwizja to wreszcie  dobra inwestycja w siebie- terapeutę AAC. Podczas superwizji mogę skoncentrować się na określonym działaniu, poprawiać błędy i szukać nowych dróg dotarcia do dziecka. Konkretne wskazówki, które otrzymałam podczas spotkania, pomogą mi poprawić strategie. Dla mnie ważne jest, że w moim działaniu nie jestem sama, że ktoś czuwa nad moją pracą.

 

Rodzic dziecka ze złożonymi zaburzeniami w komunikacji powinien wiedzieć, że kontakt z drugim człowiekiem to nie tylko słowo mówione. Jest tyle innych możliwości... Superwizja  uświadomiła mi konieczność zwracania uwagi na precyzję  wypowiadanych przeze mnie słów i gestów. Wszystko co mówimy i pokazujemy jest bardzo, bardzo ważne. Trzeba mieć nad tym wszystkim kontrolę, a to nie jest łatwe.
Komunikacja alternatywna i wspomagająca nadal uznawana jest za ostateczność, a przecież powinna być prowadzona równolegle z tradycyjną terapią logopedyczną, zwłaszcza w przypadku osób, które doświadczają złożonych potrzeb komunikacyjnych.
 AAC to ogół metod, które są stosowane do wspierania komunikacji osób mających trudności w werbalnym porozumiewaniu się. Metody te umożliwiają takim osobom wyrażanie swoich potrzeb, preferencji, myśli, opinii, a w konsekwencji pomagają w nawiązywaniu relacji z innymi osobami. AAC wspiera budowanie tożsamości osoby niemówiącej, pozwala jej stać się autonomiczną jednostką, a tym samym daje niezależność i poczucie wpływu na swoje życie.