• Wykorzystanie podczas zajęć logopedycznych elementów integracji sensorycznej urozmaica i uatrakcyjnia zajęcia, ale przede wszystkim ma głębokie znaczenie terapeutyczne
 • Wczesna interwencja logopedyczna
  - specjalizuję się w diagnozie
  i terapii zaburzeń mowy u dzieci
  w wieku niemowlęcym
 • Wspomaganie rozwoju dzieci
  z zespołem Downa oraz komunikowanie się
  z niepełnosprawnymi, ze szczególnym uwzględnieniem osób
  z autyzmem i zespołem Aspergera
 • Terapia osób dorosłych po udarach
  i urazach mózgu, terapia afazji
  i dyzartrii ułatwiająca normalne funkcjonowanie w dotychczasowym środowisku

24.10.2015r. uczestniczyłam w Krakowie  w szkoleniu  na temat:  Neurologopedyczna terapia osób z autyzmem”.

Szkolenie  zostało zorganizowane przez Poradnię  dla Dzieci z Autyzmem i innymi Zaburzeniami Rozwojowymi -placówkę  oferującą  wielospecjalistyczną diagnozę oraz terapię w trybie ambulatoryjnym dla osób z autyzmem, mieszczącą się w Krakowie. Szkolenie  poprowadziły Magdalena Pulchny- Wrona i Elżbieta Satryjan-– terapeutki specjalizujące się w tematyce autyzmu, z wieloletnim doświadczeniem.

Podczas szkolenia zapoznałam się z metodami oceniania poziomu funkcjonowania językowego, ze specyficznymi zasadami pracy neurologopedycznej oraz z technikami pracy terapeutycznej na poszczególnych poziomach funkcjonowania językowego. Atrakcyjną formą szkolenia były ćwiczenia warsztatowe.

OPRACOWANIE STRATEGII AAC Z WPROWADZENIEM DZIAŁAŃ KORYGUJĄCYCH

Magdalena Grycman- doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, dyplomowany neurologopeda, specjalista komunikacji wspomagającej i alternatywnej. Założycielka i kierownik Samodzielnego Publicznego Ośrodka Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci w Kwidzynie

Na szkoleniu z Makatonu° 2- poziom zaawansowany, które odbyło się 21 lutego 2015r. w Katowicach miałam okazję poznać nowe gesty i symbole . Podczas szkolenia bardzo dokładnie został omówiony system komunikacji PECS stosowany w terapii dziecka z autyzmem.

Jednym ze skutecznych sposobów uczenia funkcjonalnego wykorzystania symboli graficznych Makatonu ( i nie tylko) jest system porozumiewania się przez wymianę obrazków- PECS.

Głównym celem PECS jest nauczenie dziecka inicjowania interakcji komunikacyjnej z drugą osobą w ramach kontekstu społecznego. Naukę rozpoczyna się od użycia jednego obrazka w funkcji proszenia, następnie wprowadzona jest strategia dobierania symboli, dalej rozwija się strukturę zdania, a na końcu pokazywane są dodatkowe funkcje komunikacyjne.

Praca z dzieckiem autystycznym- początek drogi. Warsztat praktyczny

             Szkolenie w Krakowie poprowadziła mgr Agnieszka Bala- logopeda, specjalista surdologopedii, pedagog specjalny, terapeuta zaburzeń rozwojowych, nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, specjalista Symultaniczno-Sekwencyjnej  Nauki Czytania® Jagody Cieszyńskiej. Przez 16 lat zajmowała się dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi. W poradni Psychologiczno-pedagogicznej w Rabce-Zdroju prowadzi gabinet Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Zajmuje się terapią dzieci z wadą słuchu, autyzmem, alalią oraz dziećmi z trudnościami w czytaniu i pisaniu. Współpracuje z Zespołem Diagnozy i Terapii Języka w Krakowie. 

            Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwojowym, które ingeruje od wewnątrz
w całą osobowość człowieka. Oznacza to, że nieprawidłowości  rozwoju widoczne są w tak ważnych sferach rozwoju jak język, komunikacja, kompetencje społeczne, rozwój emocjonalny, poznawczy oraz ruchowy. Pierwsze objawy widoczne są nawet u niemowląt, a pełen obraz zaburzenia widoczny jest często przed ukończeniem 3 roku życia. Zaburzenie to, wbrew obiegowej opinii, nie występuje wyłącznie w okresie dzieciństwa, choć wtedy jest najczęściej diagnozowane.

 

Każde dziecko z autyzmem jest inne, a nieprawidłowości oraz ich stopień natężenia w poszczególnych sferach jest specyficzny u poszczególnych dzieci. Wcześnie podjęta terapia skupiająca się na kształtowaniu umiejętności dziecka, których rozwój nie przebiega prawidłowo, umożliwia oraz ułatwia integrację  dziecka w grupie rówieśniczej oraz funkcjonowanie w codziennym jego życiu.

           

W dniach 23-25.01.2015r. uczestniczyłam w Katowicach w cyklu szkoleń z zakresu wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się dzieci ze złożonymi zaburzeniami komunikacji :

 • Szkolenie z zakresu oceny efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących
  z użyciem narzędzia „Sprawdź, jak się porozumiewam”- diagnoza
 • Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych- I i II stopień

Szkolenie poprowadziła dr Magdalena Grycman.

Celem szkolenia było zapoznanie z zagadnieniami z zakresu AAC– diagnozą i ogółem metod, które są stosowane do wspierania komunikacji osób mających trudności w werbalnym porozumiewaniu się.